Privacyverklaring

Privacyverklaring Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), mei 2018

Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid & Vitaliteit, gevestigd aan Emmapark 5, 2595 ES Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegevens in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit
Emmapark 5
2595 ES Den Haag
Telefoon: 06-44034531
Email: arbeidenvitaliteit@gmail.com
Website: www.psychologie-denhaag.nl

Susanne de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit. Zij is te bereiken via arbeidenvitaliteit@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid. Deze informatie verstrek je tijdens de consulten om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van haar nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
- Om training & consulten op maat te geven

Geautomatiseerde besluitvorming

Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit) tussen zit. Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit gebruikt hier geen computerprogramma's of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar 
Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens therapie consulten> 15 jaar> Wettelijke plicht vanuit de zorgverlening vastgelegd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar arbeidenvitaliteit@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens/nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Susanne de Jong Psycholoog voor Arbeid en Vitaliteit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Susanne de Jong: arbeidenvitaliteit@gmail.com.